Current Issue

10 June 2007, Volume 22 Issue 6
Articles
Advances in the Study of Rainstorm in Northeast China
WANG Dong-hai, ZHONG Shui-xin, LIU Ying, LI Jun, HU Kai-xi, YANG Shuai, et al
2007, 22(6):  549-560.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.06.0549
PDF Abstract
The Study of Variation in NDVI Driven by Climate Factors on the Northern Slopes of the Tianshan Mountain
XIE Guo-hui,LI Xiao-dong,ZHOU Li-ping,WANG Run-yuan,WU Peng-fei,et al
2007, 22(6):  618-624.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.06.0618
PDF Abstract
A Study of Soil Water and Land Surface Evaporation and Climate on Loess Plateau in the Eastern Gansu Province
WANG Run-yuan, YANG Xing-guo,ZHANG Jiu-lin, WANG De-min, LIANG Dong-sheng, et al
2007, 22(6):  625-635.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.06.0625
PDF Abstract
Regional Diversity in Response of Spring Wheat Growth on Climate Change in Arid or Semi-arid Areas
ZHAO Hong, WANG Run-yuan, WANG He-ling,YANG Qi-guo, DENG Zhen-yong, XIAO Guo-ju
2007, 22(6):  636-641.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.06.0636
PDF Abstract
Analysis on Surface Energy in Grassland and Gobi in Summer
WANG Run-yuan, LIU Hong-yi, ZHANG Qiang, ZHAO Hong, YANG Xing-guo,et al
2007, 22(6):  642-648.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.06.0642
PDF Abstract
Climate Change Characteristic of Northwest Chinain Recent Half Century
WANG Peng-xiang, YANG Jin-hu, ZHANG Qiang, HE Jin-hai, WANG De-min, et al
2007, 22(6):  648-656.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.06.0648
PDF Abstract