Current Issue

01 June 2000, Volume 15 Issue 3
Articles
COMPARISON OF SPATIAL INTERPOLATION METHODS
LI Xin, CHENG Guodong, LU Ling
2000, 15(3):  260-265.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2000.03.0260
PDF Abstract
PROGRESS IN NONLINEAR STUDY ON LANDSLIDE HAZARD SYSTEM
WANG Huabin,LI Jiangfeng,WU Shuren
2000, 15(3):  271-276.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2000.03.0271
PDF Abstract
FLUIDS IN DEEP EARTH AND ORIGIN AND MIGRATION OF OIL AND GAS
SUN Qiang, XIE Hongsen,GUO Jie, SU Genli, DING Dongye
2000, 15(3):  283-288.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2000.03.0283
PDF Abstract
SUMMARIZATION OF DEEP BASIN GAS STUDIES
JIANG Zhenxue,PANG Xiongqi,ZHANG Jinchuan,WANG Dehua
2000, 15(3):  289-292.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2000.03.0289
PDF Abstract
NEW DEVELOPMENT OF GEOSTATISTICS
XIAO Bin,ZHAO Pengda,HOU Jingru
2000, 15(3):  293-296.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2000.03.0293
PDF Abstract
REVIEW OF 210Pb DATING IN THE CONTINENTAL SHELF OF CHINA
FAN Dejiang,YANG Zuosheng,GUO Zhigang
2000, 15(3):  297-302.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2000.03.0297
PDF Abstract
FIRE HISTORY AND ITS IMPACT ON PALEOCLIMATE CHANGE
YANG Ying,SHEN Chengde,YI Weixi,SUN Yanmin
2000, 15(3):  328-334.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2000.03.0328
PDF Abstract
ENVIRONMENTAL MAGNETISM OF CHINESE QUATERNARY LOESS:A BRIEF RIEVIEW
WANG Luo,LIU Dongsheng,HAN Jiamao,DENG Chenglong
2000, 15(3):  335-341.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2000.03.0335
PDF Abstract