Current Issue

10 April 2012, Volume 27 Issue 4
Articles
Advances in Research of Coal and Kerogen Nanostructure
Yao Suping, Jiao Kun, Li Miaochun, Wu Hao
2012, 27(4):  367-378.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.04.0367
PDF Abstract
Progress in Rb-Sr Isotopic Dating of Sulfide
Yang Hongmei,Cai Hong,Duan Ruichun,Liu Chongpeng,Zhang Liguo,Mei Yuping,Duan G
2012, 27(4):  379-385.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.04.0379
PDF Abstract
Soil Moisture Measurement and Simulation: A Review
Li Deqin, Duan Yunxia, Zhang Shuwen
2012, 27(4):  424-434.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.04.0424
PDF Abstract
Assessment of Water Resources Vulnerability under Climate Change and Human Activities
Xia Jun,Qiu Bing,Pan Xingyao,Weng Jianwu,Fu Guobin,Ouya Rulin
2012, 27(4):  443-451.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.04.0443
PDF Abstract
An Experimental Study of Monitoring Fault Crustal Deformation Using PS-InSAR Technology
Xu Xiaobo,Qu Chunyan,Shan Xinjian,Ma Chao,Zhang Guifang,Meng Xiuju
2012, 27(4):  452-459.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.04.0452
PDF Abstract