Current Issue

01 October 1999, Volume 14 Issue 5
Articles
A SUMMARY OF SEDIMENTOLOGY FROM WELL LOGS
YIN Shoupeng, WANG Guiwen
1999, 14(5):  440-445.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.1999.05.0440
PDF Abstract
THE MECHANISM(S)OF NOMETALIC MINERAL REMEDYING ENVIRONMENTS
SUN Shenglong, LONG Zhenyong, CAI Baofeng
1999, 14(5):  475-481.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.1999.05.0475
PDF Abstract
ADVANCE IN STUDY ON PALEO-ENVIRONMENTAL INFORMATION IN CORAL
HE Xuexian,PENG Zicheng,WANG Zhaorong,NIE Baofu,AN Zhisheng
1999, 14(5):  505-512.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.1999.05.0505
PDF Abstract