Current Issue

10 October 2011, Volume 26 Issue 10
Articles
An Overview of the Progress and Research Framework on the Effects of Land Use Change upon Global Climate
Liu Jiyuan, Shao Quanqin, Yan Xiaodong, Fan Jiangwen, Deng XianXiangzheng, et al
2011, 26(10):  1015-1022.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.10.1015
PDF Abstract
Research Advances in Passive Microwave Remote Sensing of Freeze-Thaw Processes over Complex Landscapes
Zhang Lixin, Jiang Lingmei, Chai Linna, Zhao ShaShaojie, Zhao Tianjie, Li Xixi
2011, 26(10):  1023-1029.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.10.1023
PDF Abstract
Microbial Carbonates and Its Research Significance
Wang Yue, Shen Jianwei, Yang Hongqiang, Wang Xu, Liu Miaomiao
2011, 26(10):  1038-1049.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.10.1038
PDF Abstract
The Observational Study of Summer Orographic Clouds Structures of Qilian Mountains
Zheng Guoguang, Chen Yue, Chen Tianyu, Chen Qian, Zhu Junjian, Li Zhaorong
2011, 26(10):  1057-1070.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.10.1057
PDF Abstract
Tectono-lithofacies-palaeogeography of the Cambrian in North Qilian Mountain-Alxa Area
You Weifeng, Zhang Haiqing, Xiao Peixi, Cao Xuanduo, Hu Yunxu,Xie Congrui
2011, 26(10):  1092-1100.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.10.1092
PDF Abstract