Current Issue

20 December 2002, Volume 17 Issue 2
Articles
TECHNICAL SYSTEM OF ECOLOGICAL CAPITAL INTEGRATED MEASUREMENT USING MULTI-SCALE REMOTELY SENSED DATA
SHI Pei-jun, PAN Yao-zhong, CHEN Yun-hao, LI Xiao-bing,JING Gui-fei, et al
2002, 17(2):  169-173.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2002.02.0169
PDF Abstract
STUDY ON THE SPATIAL DYNAMIC CITY MODEL BASED ON CA(CELLULAR AUTOMATA)MODEL
HE Chun-yang, CHEN Jin, SHI Pei-jun, YU Zhang-tao
2002, 17(2):  188-194.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2002.02.0188
PDF Abstract
ANALYSIS OF LAND USE/COVER DRIVING FORCES  IN THE URBAN FRINGE OF BEIJING CITY
WANG Jing-ai, HE Chun-yang, DONG Yan-chun, GAO Ling, XU Wei
2002, 17(2):  201-208.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2002.02.0201
PDF Abstract
ANALYSIS OF LUCC PATTERN ON PHYSICAL REGION IN NSTEC
LAI Yan-bin, XU Xia, WANG Jing-ai, WANG Li, YU Yuan-yuan, YANG Chun-yan
2002, 17(2):  215-220.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2002.02.0215
PDF Abstract
THE URBANIZATION PROCESS COMPARISON OF BEIJING AND SHENZHEN
XU Xiao-li,SHI Pei-jun,HE Chun-yang
2002, 17(2):  221-228.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2002.02.0221
PDF Abstract
IMPACTS OF LAND USE CHANGE AND INTENSITY ON THE  GRASSLAND IN ZHALUTE BANNER, INNER MONGOLIA
KANG Mu-yi, LIU Xiao-cong, DONG Shi-kui, XIONG Hui-bo, LIU Shuo
2002, 17(2):  229-234.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2002.02.0229
PDF Abstract
IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON DESERT STEPPE IN NORTHERN CHINA
LI Xiao-bing, CHEN Yun-hao, ZHANG Yun-xia, FAN Yi-da, ZHOU Tao, XIE Feng
2002, 17(2):  254-261.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2002.02.0254
PDF Abstract
RESEARCH ON THE EFFECTS OF WIND-SAND CURRENT ON THE PLANT GROWTH
YU Yun-jiang,SHI Pei-jun,HE Li-ping,LIU Jia-qiong
2002, 17(2):  262-267.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2002.02.0262
PDF Abstract
THE ANALYSIS OF TYPICAL DUST STORM IN NORTHERN CHINA BY REMOTE SENSING
FAN Yi-da, SHI Pei-jun,WANG Xiushan,PAN Yao-zhong
2002, 17(2):  289-294.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2002.02.0289
PDF Abstract