Current Issue

20 December 2002, Volume 17 Issue 6
Articles
THE STATUS OF INTERNATIONAL GEOCHEMICAL MAPPING AND SUGGESTIONS TO CHINA'S MAPPING
YANG Zhong-fang, CHEN Yue-long, WANG Ming-qi,XI Xiao-huan, XIAO Gui-yi, et al
2002, 17(6):  826-832.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2002.06.0826
PDF Abstract
ADVANCE IN CHINESE PEAT GEOSCIENCE IN RECENT TEN YEARS
ZHAO Hong-yan, WANG Sheng-zhong, BAI Yan, LENG Xue-tian
2002, 17(6):  848-854.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2002.06.0848
PDF Abstract
REVIEW OF SUSPENDED SEDIMENT FLUX IN THE WORLD
WAN Xin-ning,LI Jiu-fa,HE Qing,SHEN Huan-ting
2002, 17(6):  864-870.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2002.06.0864
PDF Abstract
METHANE EMISSION FROM MARSHES IN ZOIGE PLATEAU
WANG De-xuan,LU Xian-guo,DING Wei-xin,CAI Zu-cong, GAO Jing-fu, YANG Fu-ming
2002, 17(6):  877-880.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2002.06.0877
PDF Abstract
PROGRESS OF STUDY ON THE MERCURY PROCESS IN THE WETLAND ENVIRONMENT
WANG Qi-chao, LIU Ru-hai, LU Xianguo, LI Zhi-bo
2002, 17(6):  881-885.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2002.06.0881
Abstract
SOME FUNDAMENTAL ISSUES in SCALING
ZHAO Wen-wu,FU Bo-jie,CHEN Li-ding
2002, 17(6):  905-911.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2002.06.0905
Abstract