Current Issue

10 May 2021, Volume 36 Issue 5
Research Progress of Earth's Gravity Field and Its Application in Geosciences
Heping SUN, Wenke SUN, Wenbin SHEN, Chongyang SHEN, Yiqing ZHU, Guangyu FU, Shuqing WU, Xiaoming CUI, Xiaodong CHEN
2021, 36(5):  445-460.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.032
HTML ( 77 ) PDF ( 2175 ) Abstract ( 1362 )
Advances in Earth's Inner Core Translational Oscillation Modes
Wei LUAN, Wenbin SHEN
2021, 36(5):  461-471.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.027
HTML ( 22 ) PDF ( 553 ) Abstract ( 945 )
Review on the Effect of Tidal Friction on the Lunar Orbit and the Earth's Rotation
Qingchao LIU, Xiaodong CHEN, Jianqiao XU, Heping SUN
2021, 36(5):  472-479.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.048
HTML ( 20 ) PDF ( 716 ) Abstract ( 952 )
Progress of Quantum Gravimeter Applied in the Fields of Earth Science
Dong ZHU, Shiteng GAO, Xinxin ZHU, Bin WU, Bing CHENG, Qiang LIN
2021, 36(5):  480-489.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.034
HTML ( 31 ) PDF ( 956 ) Abstract ( 1313 )
Preliminary Results of Spatial Distribution of Tidal Factors Measured by Recent Continuous Gravity Stations in Mainland China
Jin WEI, Chongyang SHEN, Minzhang HU, Ying JIANG, Xiaotong ZHANG, Ziwei LIU
2021, 36(5):  490-499.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.052
HTML ( 19 ) PDF ( 559 ) Abstract ( 770 )
A Preliminary Analysis of Gravity Noise Levels at the Deep Geophysical Experimental Field in Huainan
Miaomiao ZHANG, Xiaodong CHEN, Jianqiao XU, Xiaoming CUI, Ming LIU, Lelin XING, Chaomin MU, Heping SUN
2021, 36(5):  500-509.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.033
HTML ( 18 ) PDF ( 732 ) Abstract ( 910 )
Influence of Vertical Disturbance from the Carrier on Axisymmetric Metal Spring Marine Gravimeter
Leijun LIU, Jiangang HE, Haibo TU, Junjian LANG, Lintao LIU
2021, 36(5):  520-527.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.049
HTML ( 8 ) PDF ( 574 ) Abstract ( 942 )
Comparison and Analysis of Two Different Calibration Results of Scale Factor of CG6 Relative Gravimeter
Pi ZHAO, Zhitang HE, Cheng LUO, Shengjun KANG, Zhigang SHI
2021, 36(5):  528-535.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.018
HTML ( 13 ) PDF ( 856 ) Abstract ( 884 )
Preliminary Research in the Establishment of National Gravimetric Reference Network
Duowu SU, Shuqing WU, Chunjian LI, Wangxi JI, Jinyi XU, Qiyu WANG, Jinyang FENG, Ruo HU, Lishuang MOU
2021, 36(5):  536-542.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.051
HTML ( 15 ) PDF ( 1218 ) Abstract ( 898 )
Bibliometric Analysis of Satellite Gravity and Earth's Gravity Field
Tingting FANG, Guangyu FU
2021, 36(5):  543-552.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.020
HTML ( 24 ) PDF ( 663 ) Abstract ( 1098 )