Current Issue

01 June 1997, Volume 12 Issue 3
Articles
MONITORING THE EARTH' S ATMOSPHERE WITH GPS RADIO OCCULTATION
HUANG Dong,HUANG Cheng,LI Jinling,Yan Haojian,YU Nanhua
1997, 12(3):  217-223.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.1997.03.0217
PDF Abstract
THE STABILITY PROBLEM OF ROCK MACHANICS SYSTEM AND ITS STUDY OF PRESENT SITUATION
WANG Laigui,HUANG Runqiu,ZHANG Zhuoyuan,WANG Shitian,WANG Yongjia
1997, 12(3):  236-241.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.1997.03.0236
PDF Abstract
 THE ADVANCE IN DEPTH GEOLOGY RESEARCH,SOUTH CHINA
WANG Zuwei,ZHOU Yongzhang,ZHAO Fengqing,JIN Wenshan,GAN Xiaochun
1997, 12(3):  259-264.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.1997.03.0259
PDF Abstract
METHANE EMISSIONS IN PERMAFROST REGIONS
JIN Huijun,CHENG Guodong
1997, 12(3):  276-283.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.1997.03.0276
PDF Abstract
37 :IMPLICATION FOR STUDY OF SEA SURFACE TEMPERATURE
GONG Youjie, WU Shiguo, LUO Youlang
1997, 12(3):  284-289.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.1997.03.0284
PDF Abstract