Current Issue

10 June 2009, Volume 24 Issue 6
Articles
The Main Terrestrial Ecosystem Services and Ecological Security in China
Fu Bojie,Zhou Guoyi,Bai Yongfei,Song Changchun,Liu Jiyuan,Zhang Huiyuan,Lü Yihe
2009, 24(6):  571-576.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.06.0571
PDF Abstract
Research Status and Prospect of Biological Precipitation of Carbonate
Li Wei, Liu Liping, Cao Long, Yu Longjiang
2009, 24(6):  597-605.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.06.0597
PDF Abstract
Densely Underway Measurement of Surface Temperature and Salinity in Xiamen-Quanzhou Near-shore Area
Chen Xiaohong,Hu Jianyu,Pi Qingling,Liu Guangping,Chen Zhaozhang
2009, 24(6):  629-635.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.06.0629
PDF Abstract
A Study of Causes of High Ground Stress Release in the Area of a Hydropower Station Dam
Zhao Qing, Zhao Qihua,Peng Sheqin,Chen Jinzhong,Huang Heqing
2009, 24(6):  636-642.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.06.0636
PDF Abstract