Current Issue

01 September 1993, Volume 8 Issue 5
Articles
METHANE PRODUCTION IN RICE PADDY FIELDS
Shangguan Xingjian; Wang Mingxing Chen Dezhang and Shen Renxing
1993, 8(5):  1-12.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.1993.05.0001
PDF Abstract
THE TRANSPORT OF METHANE IN THE RICE PADDY FIELDS
Shangguan Xingjian,Wang Mingxing,Chen Dezhang and Shen Renxing
1993, 8(5):  13-22.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.1993.05.0013
PDF Abstract
REGULARITY OF METHANE EMISSION FROM RICE PADDY FIELDS
Shangguan Xingjian,Wang Mingxing and Shen Renxing
1993, 8(5):  23-36.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.1993.05.0023
PDF Abstract
METHANE EMISSION FROM RICE FIELDS IN THE SOUTH-EAST CHINA
Chen Dezhang,Wang Mingxing,Shangguan Xingjian,Huang Jun,Rasmussen R. A. ,Khalil
1993, 8(5):  47-54.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.1993.05.0047
PDF Abstract
THE FRACTAL STUDY OF THE DRAINAGE GEOMORPHOLOGY
Gao Peng,Li Houqiang, Ai Nanshan
1993, 8(5):  63-70.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.1993.05.0063
PDF Abstract