Current Issue

10 October 2008, Volume 23 Issue 10
Articles
CO 2 Storage Capacity Estimation in Geological Sequestration: Issus and Research Progress
Zhang Wei,Li Yilian,Zheng Yan,Jiang Ling,Qiu Gengbiao
2008, 23(10):  1061-1069.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.10.1061
PDF Abstract
Research Progress of the Impact of Global Climate Warming on Crops in Gansu Province
Deng Zhenyong,Zhang Qiang,Xu Jinfang,Huang Leinuo,Wen Xiaohang,Wang Runyuan
2008, 23(10):  1070-1078.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.10.1070
PDF Abstract