Current Issue

10 November 2008, Volume 23 Issue 11
Ecological Consequences of Cyanobacetrial Blooms in Lakes and Their Countermeasures
Wu Qinglong,Xie Ping,Yang Liuyan,Gao Guang,Liu Zhengwen,Pan Gang,Zhu Benzhan
2008, 23(11):  1115-1123.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.11.1115
PDF Abstract
Articles
Carving the History of East Asia′s East-Tilting Topography and East Asian Monsoon—An Introduction to IODP Proposal 683
Zheng Hongbo,Wang Pinxian,Liu Zhifei,Yang Shouye,Wang Jialin,Li Qianyu,Zhou Zuyi
2008, 23(11):  1150-1160.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.11.1150
PDF Abstract
Effect of Nutrient Balance on Spatial and Temporal Change of Soil Fertility in Different Agriculture Area in China
Sun Bo,Pan Xianzhang,Wang Dejian,Han Xiaozeng,Zhang Yuming,Hao Mingde,Chen Xin
2008, 23(11):  1201-1208.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.11.1201
PDF Abstract
A Case Study of the International Ecosystem Assessment
Zhou Yangming,Yu Xiubo,Yu Guirui
2008, 23(11):  1209-1217.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.11.1209
PDF Abstract