Current Issue

01 February 1998, Volume 13 Issue 1
Articles
NEW ADVANCE OF INORGANIC ORIGIN ON PETROLEUM
Zhang Jinglian,Zhang Pingzhong,Lu Ximing,Guan Yinlu,Liao Tianchun
1998, 13(1):  44-50.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.1998.01.0044
PDF Abstract