SARS传播时间过程的参数反演和趋势预测
韩卫国;王劲峰;刘旭华
BACK ANALYZING PARAMETERS AND PREDICTING TREND OF SARS TRANSMISSION
HAN Wei-guo, WANG Jin-feng, LIU Xu-hua
地球科学进展 . 2004, (6): 925 -930 .  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2004.06.0925