Measurement, Analysis and Application of Surface Energy and Water Vapor Fluxes at Large  Scale
Liu Shaomin,Li Xiaowen,Shi Shengjin,Xu Ziwei,Bai Jie,Ding Xiaoping,Jia Zhenzhen
Advances in Earth Science . 2010, (11): 1113 -1127 .  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2010.11.1113